Публікації

Зберегти у файл

Показані 1-20 із 30 739 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні02024-02-26 19:42:44Haematological and Biochemical Parameters of Blood in Patients after BIOS of the Tibia using Bioinert and Biodegradable Implants based on Magnesium Alloy MA-10 2022Яцун Є. В. Головаха М. Л. Масленніков С. O. Макєєва Л. В.https://biomedpharmajournal.org/vol15no3/haematological-and-biochemical-parameters-of-blood-in-patients-after-bios-of-the-tibia-using-bioinert-and-biodegradable-implants-based-on-magnesium-alloy-ma-10/Яцун Є. В., Головаха М. Л., Масленніков С. O., Макєєва Л. В. Haematological and Biochemical Parameters of Blood in Patients after BIOS of the Tibia using Bioinert and Biodegradable Implants based on Magnesium Alloy MA-10. Biomedical and Pharmacology Journal. 2022. Т. 3. № 15. C. 1529-1537. URL: https://biomedpharmajournal.org/vol15no3/haematological-and-biochemical-parameters-of-blood-in-patients-after-bios-of-the-tibia-using-bioinert-and-biodegradable-implants-based-on-magnesium-alloy-ma-10/.
Публікація в періодичному виданні0Кластерне моделювання в політичному аналізі2015Яцина Ю. Кудінов І.http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/7/64.pdfЯцина Ю., Кудінов І. Кластерне моделювання в політичному аналізі. Молодий вчений. 2015. № 7. C. 130 - 135. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/7/64.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Использование современных средств количественной металлографии2012Яценко Р. В. Терновой Ю. Ф. Яценко М. Ю.Яценко Р. В., Терновой Ю. Ф., Яценко М. Ю. Использование современных средств количественной металлографии. Металлургическая и горнорудная промышленность. 2012. № 1. C. 59-64.
Публікація в періодичному виданні0НОМІНАТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДРЯДНО-СУРЯДНОГО ПОЛІНОМА У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ)2018Яценко П. І.http://visnyk-filologia.mdu.in.ua/uk/vipusk18.pdfЯценко П. І. НОМІНАТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДРЯДНО-СУРЯДНОГО ПОЛІНОМА У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ). Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. 2018. № 18. C. 355-363. URL: http://visnyk-filologia.mdu.in.ua/uk/vipusk18.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Номінативна організація підрядно-сурядного полінома у сучасній німецькій мові (на матеріалі наукового дискурсу) 2018Яценко П. І.-Яценко П. І. Номінативна організація підрядно-сурядного полінома у сучасній німецькій мові (на матеріалі наукового дискурсу). Вісник маріупольського державного університету. Серія : Філологія : зб. наук. праць. 2018. № 18. C. С. 355-363. URL: -.
Публікація в періодичному виданні0Спрощення синтаксичної структури підрядно-сурядного полінома у сучасній німецькій мові (на матеріалі наукового дискурсу) 2019Яценко П. І.-Яценко П. І. Спрощення синтаксичної структури підрядно-сурядного полінома у сучасній німецькій мові (на матеріалі наукового дискурсу). Вісник маріупольського державного університету. Серія : Філологія : зб. наук. праць. 2019. № 20. C. 294-300. URL: -.
Публікація в періодичному виданні0Ускладнення синтаксичної структури підрядно-сурядного полінома у сучасній німецькій мові (на матеріалі наукового дискурсу) 2019Яценко П. І.Яценко П. І. Ускладнення синтаксичної структури підрядно-сурядного полінома у сучасній німецькій мові (на матеріалі наукового дискурсу). Вісник маріупольського державного університету. Серія : Філологія : зб. наук. праць. 2019. № 21. C. 237-245.
Тези доповіді на конференціях0ВИКОРИСТАННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФУТБОЛЬНІЙ ЛЕКСИЦІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ2019Яценко П. І. Красюк Д. К.-Яценко П. І., Красюк Д. К. ВИКОРИСТАННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФУТБОЛЬНІЙ ЛЕКСИЦІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми перекладознавства, текстології і дискурсології», (5 квітня 2019 р.). Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. C. С. 123-125. URL: -.
Тези доповіді на конференціях0Проблеми перекладу термінологічної лексики в галузі архітектури на матеріалі німецької мови 2018Яценко П. І. Жар В.-Яценко П. І., Жар В. Проблеми перекладу термінологічної лексики в галузі архітектури на матеріалі німецької мови. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого 2018) Київ: «Політехніка» КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. C. С. 272-275. URL: -.
Тези доповіді на конференціях0ВИКОРИСТАННЯ АУТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ) 2019Яценко П. І. Бондаревська М.-Яценко П. І., Бондаревська М. ВИКОРИСТАННЯ АУТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ). Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами : тези І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав, 3 грудня 2019 року) / Гол. ред. К.І. Мізін; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний уніве Переяслав: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педаго, 2019. C. 209-212. URL: -.
Тези доповіді на конференціях0Специфіка перекладу технічного тексту в контексті професійної комунікації комп’ютерного дискурсу 2018Яценко П. І. Азаров Д.-Яценко П. І., Азаров Д. Специфіка перекладу технічного тексту в контексті професійної комунікації комп’ютерного дискурсу. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого 2018 Київ: «Політехніка» КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. C. С. 269-272. URL: -.
Публікація в періодичному виданні0Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько2011Яценко О. О.https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/26682/1/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%AF%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E.pdfЯценко О. О. Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. 2011. № 15. C. 397-400. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/26682/1/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%AF%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Типи жінок-матерів Козацької доби в українській літературі кін. ХІХ-ХХ ст. 2013Яценко О. О.https://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1158&path=ves-arkhiv/2013/filologichni-nauki/filologichni-nauki-----2--2013-r-&category_code=filologichni-nauki-----2--2013-r-Яценко О. О. Типи жінок-матерів Козацької доби в українській літературі кін. ХІХ-ХХ ст. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. 2013. № 2. C. 158-162. URL: https://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1158&path=ves-arkhiv/2013/filologichni-nauki/filologichni-nauki-----2--2013-r-&category_code=filologichni-nauki-----2--2013-r-.
Публікація в періодичному виданні0Художня біографія жіночих постатей Козацької доби в українській літературі кінця ХІХ-ХХ ст. 2013Яценко О. О.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vluf_2013_22_28.pdfЯценко О. О. Художня біографія жіночих постатей Козацької доби в українській літературі кінця ХІХ-ХХ ст. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філологічні науки”. 2013. № 22(281). C. 222-229. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vluf_2013_22_28.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Художня інтерпретація постаті Олени Стеткевич (Виговської) в українській літературі2012Яценко О. О.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vznu_fi_2012_3_61.pdfЯценко О. О. Художня інтерпретація постаті Олени Стеткевич (Виговської) в українській літературі. Вісник Запорізького національного університету. Серія “Філологічні науки”. 2012. № 3. C. 357-369. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vznu_fi_2012_3_61.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Тип жінки-борця Козацької доби в українській літературі ХІХ-ХХ ст.2013Яценко О. О.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vluf_2013_4(1)__27.pdfЯценко О. О. Тип жінки-борця Козацької доби в українській літературі ХІХ-ХХ ст. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філологічні науки”. 2013. Т. 1. № 4(263). C. 187-196. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vluf_2013_4(1)__27.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Три любові гетьмана Богдана Хмельницького: історична правда і художній домисел літературно-художньої інтерпретації жіночих образів2011Яценко О. О.https://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1092&path=ves-arkhiv/2011/filologichni-nauki/filologichni-nauki-----1-2011r-&category_code=filologichni-nauki-----1-2011r-Яценко О. О. Три любові гетьмана Богдана Хмельницького: історична правда і художній домисел літературно-художньої інтерпретації жіночих образів. Вісник Запорізького національного університету. Серія “Філологічні науки”. 2011. № 1. C. 67-75. URL: https://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1092&path=ves-arkhiv/2011/filologichni-nauki/filologichni-nauki-----1-2011r-&category_code=filologichni-nauki-----1-2011r-.
Тези доповіді на конференціях0 Кооперація аграріїв як інструмент підвищення ефективності їхньої діяльності 2020Яценко В. . Гуржій Н. М.drive.google.com/file/d/1avIq15Fy-aHoMtTUXmgpi6Qvmk3br6_7/view Яценко В. ., Гуржій Н. М. Кооперація аграріїв як інструмент підвищення ефективності їхньої діяльності. Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2020 р. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Т. 1 C. 287 -290. URL: drive.google.com/file/d/1avIq15Fy-aHoMtTUXmgpi6Qvmk3br6_7/view .
Тези доповіді на конференціях0Способи видалення настилів в доменній печі2021Яценко А. В. Калиновський М. С. Кириченко О. Г.https://www.znu.edu.ua//ii_znu/nauka/conf/_31_10_-aktual__n___pitannya_stalogo_naukovo-tekhn__chnogo_ta_sots__al__no-ekonom__chnogo_rozvitku_reg__on__v_ukra__ni.pdfЯценко А. В., Калиновський М. С., Кириченко О. Г. Способи видалення настилів в доменній печі. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання сталого науковотехнічного та соціально-економічного розвитку регіонів України». Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 245-247. URL: https://www.znu.edu.ua//ii_znu/nauka/conf/_31_10_-aktual__n___pitannya_stalogo_naukovo-tekhn__chnogo_ta_sots__al__no-ekonom__chnogo_rozvitku_reg__on__v_ukra__ni.pdf.
Підручник з грифом МОН02022-02-15 13:26:33Література (українська та зарубіжна). Підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)2022Яценко Т. Пахаренко В. І. Тригуб І. А. Слижук О.https://ru.calameo.com/read/006191963936270152108Яценко Т., Пахаренко В. І., Тригуб І. А., Слижук О. Література (українська та зарубіжна). Підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Київ: Видавничий дім "Освіта", 2022. 518 с.