Публікації

Зберегти у файл

Показані 221-240 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях02024-05-08 13:12:37Особливості динаміки показників спеціальної фізичної підготовленості футболістів 15-17 років під впливом експериментальної програми побудови тренувального процесу у підготовчому періоді річного макроциклу2021Маліков М. В. Сілін В. Г.Маліков М. В., Сілін В. Г. Особливості динаміки показників спеціальної фізичної підготовленості футболістів 15-17 років під впливом експериментальної програми побудови тренувального процесу у підготовчому періоді річного макроциклу. Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference Stokholm: SSPG Publish, 2021. C. 21-25.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 13:15:43Change peculiarites of the functional state of cardiovascular system of football players at the 15-17 under the influence of the experimental program of annual microcycle training session2021Malikov M. . Silin V. . Svatiev A. .Malikov M. ., Silin V. ., Svatiev A. . Change peculiarites of the functional state of cardiovascular system of football players at the 15-17 under the influence of the experimental program of annual microcycle training session. Scientific Journal of Polonia University. 2021. Т. 45. № 2. C. 143-151.
Тези доповіді на конференціях02024-05-08 13:18:54Вплив традиційної програми побудови тренувального процесу на показники загальної фізичної підготовленості футболістів 15-17 років2021Маліков М. В. Сілін В. Г.Маліков М. В., Сілін В. Г. Вплив традиційної програми побудови тренувального процесу на показники загальної фізичної підготовленості футболістів 15-17 років. Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. Chicago: BoScience Publisher, 2021. C. 67-72.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 06:27:18Особенности функционального состояния сосудистого эндотелия и физической подготовленности спортсменов и спортсменок 18-20 лет на этапе подготовки к сезону2009Маликов Н. . Богдановская Н. . Святодух А. . Кузнецов А. . Попов С. .Маликов Н. ., Богдановская Н. ., Святодух А. ., Кузнецов А. ., Попов С. . Особенности функционального состояния сосудистого эндотелия и физической подготовленности спортсменов и спортсменок 18-20 лет на этапе подготовки к сезону. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2009. № 2. C. 18-21.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 06:30:04Вивчення постоклюзійної вазомоторної реакції плечової артерії у дівчат у процесі систематичного впливу фізичних навантажень 2008Маліков М. В. Богдановська Н. В. Святодух А. М.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Святодух А. М. Вивчення постоклюзійної вазомоторної реакції плечової артерії у дівчат у процесі систематичного впливу фізичних навантажень. Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2008. № 48. C. 153-156.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 06:30:42Особенности сосудистых реакций у спортсменов и спортсменок 18-20 лет на различных этапах тренировочного и соревновательного процессов2009Маликов Н. . Богдановская Н. . Святодух А. . Кузнецов А. . Попов С. .Маликов Н. ., Богдановская Н. ., Святодух А. ., Кузнецов А. ., Попов С. . Особенности сосудистых реакций у спортсменов и спортсменок 18-20 лет на различных этапах тренировочного и соревновательного процессов. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2009. № 1. C. 25-28.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 06:31:19Структурно-функциональные особенности сердца юношей и девушек 18-20 лет2008Маликов Н. . Богдановская Н. .Маликов Н. ., Богдановская Н. . Структурно-функциональные особенности сердца юношей и девушек 18-20 лет. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Серія: „Біологічні науки”. 2008. № 3(25). C. 5-9.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 13:39:43Динамика структурных и функциональных ха-рактеристик сердца во-лейболисток высшей квалификации в про¬цессе тренировочной и соревновательной дея-тельности 2008Маликов Н. . Богдановская Н. . Святодух А. . Кузнецов А. . Попов С. .Маликов Н. ., Богдановская Н. ., Святодух А. ., Кузнецов А. ., Попов С. . Динамика структурных и функциональных ха-рактеристик сердца во-лейболисток высшей квалификации в про¬цессе тренировочной и соревновательной дея-тельности. Педагогіка, психо¬ло-гія та медико-біологі-чні про¬блеми фізич-ного виховання і спо-рту. 2008. № 12. C. 12-15.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 13:41:27Особенности динамики интегральных парамет¬ров сердечно-сосудистой системы детей среднего школьного возраста в процессе систематиче¬ских занятий большим теннисом2008Маликов Н. В. Бабий В. Г.Маликов Н. В., Бабий В. Г. Особенности динамики интегральных парамет¬ров сердечно-сосудистой системы детей среднего школьного возраста в процессе систематиче¬ских занятий большим теннисом. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2008. № 12. C. 5-8.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 13:42:55Динамика показателей вариационной и ампли-тудной пульсометрии у больных ревматоидным артритом в процессе курса реабилитации средствами каратэ2008Маликов Н. В. Мирная А. В.Маликов Н. В., Мирная А. В. Динамика показателей вариационной и ампли-тудной пульсометрии у больных ревматоидным артритом в процессе курса реабилитации средствами каратэ. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2008. № 10. C. 5-8.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 13:44:56Экспериментальная оце¬нка изменений вазомо¬торной реактивности и физической подготов¬ленности у девушек 18-22 лет под влиянием интенсивной мышечной работы 2008Маликов Н. В. Богдановская Н. В. Святодух А. Н.Маликов Н. В., Богдановская Н. В., Святодух А. Н. Экспериментальная оце¬нка изменений вазомо¬торной реактивности и физической подготов¬ленности у девушек 18-22 лет под влиянием интенсивной мышечной работы. Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки. 2008. № 128. C. 3-7.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 13:46:42Динаміка функціональ¬ного стану кардіореспі¬раторної системи юнаків і дівчат 15-16 років з ве¬гето-судинною дисто¬нією під впливом засобів фізичної реабілітації з елементами степ-аеро¬бики2008Маліков М. В. Богдановська Н. В. Дорошенко В. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Дорошенко В. В. Динаміка функціональ¬ного стану кардіореспі¬раторної системи юнаків і дівчат 15-16 років з ве¬гето-судинною дисто¬нією під впливом засобів фізичної реабілітації з елементами степ-аеро¬бики. Спортивний вісник Придніпров’я. 2008. № 3-4. C. 217-219.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 13:47:54Вивчення впливу систе-матичних занять вели¬ким тенісом на функціо¬нальний стан кардіорес¬піраторної системи хло¬пчиків і дівчаток серед¬нього шкільного віку 2008Маліков М. В. Бабій В. Г.Маліков М. В., Бабій В. Г. Вивчення впливу систе-матичних занять вели¬ким тенісом на функціо¬нальний стан кардіорес¬піраторної системи хло¬пчиків і дівчаток серед¬нього шкільного віку. Спортивний вісник Придніпров’я. 2008. № 3-4. C. 208-210.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 13:49:27Вивчення впливу засобів ароматерапії на функці-ональний стан кардіоре-спіраторної системи хлопчиків і дівчаток мо-лодшого шкільного віку, які часто хворіють2008Маліков М. В. Толкачова О. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Толкачова О. В., Богдановська Н. В. Вивчення впливу засобів ароматерапії на функці-ональний стан кардіоре-спіраторної системи хлопчиків і дівчаток мо-лодшого шкільного віку, які часто хворіють. Спортивний вісник Придніпров’я. 2008. № 3-4. C. 211-213.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 13:51:15Изучение особенностей регуляции сердечно-со-судистой системы детей младшего школьного во-зраста в процес се их ре-абилитации с примене¬ним средств ароматера¬пии2008Маликов Н. В. Богдановская Н. В. Толкачева Е. В.Маликов Н. В., Богдановская Н. В., Толкачева Е. В. Изучение особенностей регуляции сердечно-со-судистой системы детей младшего школьного во-зраста в процес се их ре-абилитации с примене¬ним средств ароматера¬пии. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2008. № 8. C. 144-148.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 13:53:09Особенности изменения адаптивных возможно¬стей школьников стар¬шего возраста с вегето-сосудистой дистонией под влиянием реабили¬тационных мероприятий с применением система¬тических занятий степ-аэробикой2008Маликов Н. В. Дорошенко В. В. Богдановская Н. В.Маликов Н. В., Дорошенко В. В., Богдановская Н. В. Особенности изменения адаптивных возможно¬стей школьников стар¬шего возраста с вегето-сосудистой дистонией под влиянием реабили¬тационных мероприятий с применением система¬тических занятий степ-аэробикой. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2008. № 8. C. 56-60.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 13:54:43Оценка эффективности применения ароматера¬пии в комплексной про¬грамме оптимизации фи¬зической работоспособ¬ности и функциональ¬ного состояния орга¬низма мальчиков и дево-чек 9-10 лет2008Маликов Н. В. Богдановская Н. В. Толкачева Е. В.Маликов Н. В., Богдановская Н. В., Толкачева Е. В. Оценка эффективности применения ароматера¬пии в комплексной про¬грамме оптимизации фи¬зической работоспособ¬ности и функциональ¬ного состояния орга¬низма мальчиков и дево-чек 9-10 лет. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2008. № 7. C. 119-123.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 13:56:27Экспериментальная оценка эффективности применения степ-аэро¬бики в комплексной программе оптимизации физической работоспо¬собности и функцио¬нального состояния ор¬ганизма юношей и де-вушек 15-16 лет с ве¬гето-сосудистой дисто¬нией2008Маликов Н. В. Дорошенко В. В. Богдановская Н. В.Маликов Н. В., Дорошенко В. В., Богдановская Н. В. Экспериментальная оценка эффективности применения степ-аэро¬бики в комплексной программе оптимизации физической работоспо¬собности и функцио¬нального состояния ор¬ганизма юношей и де-вушек 15-16 лет с ве¬гето-сосудистой дисто¬нией. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2008. № 7. C. 50-54.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 13:57:49Особливості функціонального стану судинного ендотелію при система-тичних фізичних наван-таженнях2008Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Особливості функціонального стану судинного ендотелію при система-тичних фізичних наван-таженнях. Фізіологічний журнал. 2008. Т. 54. № 4. C. 44-46.
Публікація в періодичному виданні02024-05-08 13:59:21Роль сучасних техноло¬гій у фізичному вихо¬ванні та спорті2007Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Роль сучасних техноло¬гій у фізичному вихо¬ванні та спорті. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2007. № 5. C. 53-56.