Публікації

Зберегти у файл

Показані 141-160 із 13 515 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Особенности изменения адаптивных возможностей школьников старшего школьного возраста с вегето-сосудистой дистонией под влиянием реабилитационных мероприятий с применением систематических занятий степ-аэробикой. 2008Дорошенко В. В. Богдановська Н. В. Маліков М. В.Дорошенко В. В., Богдановська Н. В., Маліков М. В. Особенности изменения адаптивных возможностей школьников старшего школьного возраста с вегето-сосудистой дистонией под влиянием реабилитационных мероприятий с применением систематических занятий степ-аэробикой. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2008. № 8. C. 56-60.
Публікація в періодичному виданні0Порівняльний аналіз фізичного здоров’я хлопців старшого шкільного віку, які мешкають в різних умовах зовнішнього середовища. 2008Дорошенко В. В. Богдановська Н. В.Дорошенко В. В., Богдановська Н. В. Порівняльний аналіз фізичного здоров’я хлопців старшого шкільного віку, які мешкають в різних умовах зовнішнього середовища. Фізичне виховання, спорт і фізична культура у сучасному суспільстві. . 2008. Т. 2. C. 89-91.
Публікація в періодичному виданні0Динаміка функціонального стану кардіореспіраторної системи юнаків і дівчат з вегето-судинною дистонією під впливом засобів фізичної реабілітації з елементами степ-аеробіки.2008Дорошенко В. В. Богдановська Н. В. Маліков М. В.Дорошенко В. В., Богдановська Н. В., Маліков М. В. Динаміка функціонального стану кардіореспіраторної системи юнаків і дівчат з вегето-судинною дистонією під впливом засобів фізичної реабілітації з елементами степ-аеробіки. Спортивний вісник Придніпров’я. 2008. C. 217-220.
Публікація в періодичному виданні0Проектирование вихревого массообменного аппарата для разделения эмульсий 2008Чейлитко А. О. Павленко А. М.Чейлитко А. О., Павленко А. М. Проектирование вихревого массообменного аппарата для разделения эмульсий. Восточно–европейский журнал передовых технологий. 2008. № 31. C. 39-42.
Публікація в періодичному виданні0К вопросу о проектировании вихревых испарительных камер с подвижной зоной вскипания 2008Чейлитко А. О. Павленко А. М.Чейлитко А. О., Павленко А. М. К вопросу о проектировании вихревых испарительных камер с подвижной зоной вскипания. Системні технології: регіональний міжвузівський збірник наукових праць. . 2008. № 54. C. 52-57.
Інше0Розв’язання основних та мішаних крайових задач термопружності для багатошарових основ: Дис…канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04.2008Ткаченко І. Г.Ткаченко І. Г. Розв’язання основних та мішаних крайових задач термопружності для багатошарових основ: Дис…канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04. Запоріжжя: ЗНУ, 2008. 181 с.
Інше0Розв’язання основних та мішаних крайових задач термопружності для багатошарових основ: Автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.02.042008Ткаченко І. Г.http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%86.%DТкаченко І. Г. Розв’язання основних та мішаних крайових задач термопружності для багатошарових основ: Автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04. Донецьк: ДонНУ, 2008. 20 с.
Публікація в періодичному виданні0Статична задача незв’язної термопружності для складеного стрижня2008Ткаченко І. Г.http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/mat_2008_1/2008-26-06/tkachenko.pdfТкаченко І. Г. Статична задача незв’язної термопружності для складеного стрижня. Вісник ЗНУ. Фізико-математичні науки.. 2008. № 1. C. 175-180. URL: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/mat_2008_1/2008-26-06/tkachenko.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Про деякі способи апроксимації круглих пластин різних профілів2008Левчук С. А. Сисоєв Ю. О.Левчук С. А., Сисоєв Ю. О. Про деякі способи апроксимації круглих пластин різних профілів. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2008. № 1. C. 113 – 117.
Інше0Чисельні методи (частина 2): Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.080201 – «інформатика»2008Левчук С. А. Гребенюк С. М.Левчук С. А., Гребенюк С. М. Чисельні методи (частина 2): Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.080201 – «інформатика». Запоріжжя: ЗНУ, 2008. 61 с.
Тези доповіді на конференціях0Про деякі способи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь з квазідіагональними матрицями2008Крашановська М. О. Левчук С. А.Крашановська М. О., Левчук С. А. Про деякі способи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь з квазідіагональними матрицями. Збірник тез доповідей шостої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики” присвяченої 90–річчю НАН України “Актуальні проблеми математики та інформатики” Запоріжжя: ЗНУ, 2008. C. 30 – 31.
Публікація в періодичному виданні0Організаційні психолого-педагогічні і дидактичні особливості ранньої діагностики та корекції психомоторики дітей із вадами аутизму2008Бессарабова О. В. Байкіна Н. Г. Крет Я. В.Бессарабова О. В., Байкіна Н. Г., Крет Я. В. Організаційні психолого-педагогічні і дидактичні особливості ранньої діагностики та корекції психомоторики дітей із вадами аутизму. Імідж сучасного педагога : Реабілітаційна педагогіка. – 9–10 (88–89). . 2008. № 9–10 (88–89). C. 66-69.
Публікація в періодичному виданні0Автономні одиниці як референційні механізми німецької народної загадки2008Автономні одиниці як референційні механізми німецької народної загадки. Мова і культура. (Науковий журнал).. 2008. Т. 10 (110). № 10. C. С. 259-262..
Тези доповіді на конференціях0Сфера послуг у структурі сучасної світової економіки 2009Захарс (Рогова) Т. А. Венгерська Н. А.Захарс (Рогова) Т. А., Венгерська Н. А. Сфера послуг у структурі сучасної світової економіки. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської студентської конференції «Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України ХХІ століття». Запоріжжя: ЗНУ, 2009. C. 24-25.
Публікація в періодичному виданні0Синтаксичні процеси в текстах німецьких народних загадок2009Синтаксичні процеси в текстах німецьких народних загадок. Мова і культура. (Науковий журнал). 2009. Т. 4 (116). № 11. C. С. 118-121..
Публікація в періодичному виданні0Загальна характеристика німецької народної загадки. 2009Загальна характеристика німецької народної загадки. Мова і культура. (Науковий журнал). . 2009. Т. 11 (136). № 12. C. С. 86-89..
Публікація в періодичному виданні0Система концептів у когнетивно-семантичному просторі німецької народної загадки. 2009Приходько А. М.Приходько А. М. Система концептів у когнетивно-семантичному просторі німецької народної загадки. Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство) . 2009. Т. 4. № 81 (3). C. 17-22.
Тези доповіді на конференціях0Застосування нових інформаційних технологій у кредитно-модульній системі2009Архіпова К. К. Гребенюк І. В.Архіпова К. К., Гребенюк І. В. Застосування нових інформаційних технологій у кредитно-модульній системі. учасників IX Всеукраїнської наук.-метод. Конференції «Кредитно-модульна система підготовки фахівців» Запоріжжя: ЗДІА, 2009. C. 251-253.
Публікація в періодичному виданні0Аналитическое решение осесимметрической задачи термоупругости для многослойного основания2009Величко И. Г. Ткаченко И. Г.http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vsunud/2009-4E/09vigdmo.htmВеличко И. Г., Ткаченко И. Г. Аналитическое решение осесимметрической задачи термоупругости для многослойного основания. Вісник Східноукраїн-ського нац. ун-ту ім. В. Даля. Науковий журнал.. 2009. № 4. C. 1-7. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vsunud/2009-4E/09vigdmo.htm.
Публікація в періодичному виданні0Осесиметрична мішана задача термопружності для багатошарової основи2009Величко І. Г. Ткаченко І. Г.Величко І. Г., Ткаченко І. Г. Осесиметрична мішана задача термопружності для багатошарової основи. Динамические системы.. 2009. № 26. C. 3-12.